1. Marina Nieuwenhuijs Photography: rechtspersoon die workshops aanbiedt
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop deel te nemen
Workshop: een workshop die door Marina Nieuwenhuijs Photography wordt uitgevoerd en gerealiseerd

 

2. Inschrijving geschiedt via het aanmeldingsformulier workshop op de website van Marina Nieuwenhuijs Photography.
 

3. De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige bedrag is bijgeschreven op rekening van Marina Nieuwenhuijs Photography. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.

 

4. Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer en Marina Nieuwenhuijs Photography tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van deelname.
 

5. Marina Nieuwenhuijs Photography is gerechtigd de workshop te verschuiven naar een latere datum bij onvoldoende deelname, ziekte en beschikbaarheid van de fotostudio. Hiervan wordt men voor aanvang van de workshop op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

 

6. Marina Nieuwenhuijs Photography behoudt zich het recht voor om in het lesprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

7. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marina Nieuwenhuijs Photography lesmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

8. Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.
 

9.Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. Marina Nieuwenhuijs Photography is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan.


10. Bij geschillen zal getracht worden om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Arnhem.
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:

 

* bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de workshop wordt het volledige bedrag gerestitueerd;
 

* bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de workshop wordt 50% van het bedrag gerestitueerd;
 

* bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop is geen restitutie mogelijk;
 

* een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een workshop hiervan melding is gemaakt;
 

* deelname aan de workshop op een latere datum is mogelijk, mits dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de workshop is doorgegeven;
 

* annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.

 

© 2015 by Marina Nieuwenhuijs

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey